The English version of this vacancy can be found below.


Consultant bij FIER AUTOMOTIVE & MOBILITY (voltijd)

Werk je graag in de dynamische en innovatieve wereld van duurzame mobiliteit? Vind je het geweldig om bezig te zijn met duurzame mobiliteitsprojecten zoals met elektrische voertuigen & oplaadinfrastructuur, binnenstedelijke distributie met elektrische vrachtwagens of projecten rondom ‘smart grids’? Vind je het interessant om organisaties te begeleiden om innovatieve oplossingen te realiseren? Houd je er van om resultaat te boeken? Als dit alles jou aanspreekt, dan horen wij graag jouw motivatie om ons team te komen versterken! 

Over FIER Automotive

FIER is een business development bureau dat al meer dan twintig jaar actief is in de internationale automotive sector. Met een sterke focus op elektrische mobiliteit is FIER betrokken bij nationale en EU-projectontwikkeling, consortiumvorming, markt- en haalbaarheidsstudies, bedrijfsplanning en financiering. Voertuigfabrikanten, leveranciers, detailhandelaren en openbare instanties zijn enkele van onze klanten.

 

Ons werk omvat het integrale gebied van e-mobiliteit, inclusief voertuig en componenten, laadinfrastructuur en nieuwe mobiliteitsconcepten en -diensten, bijvoorbeeld het delen van elektrische auto's. Via onze EU-projecten hebben we diepgaande kennis opgedaan over stimuleringsprogramma's voor de opname van elektrische voertuigen. FIER is actief op het gebied van het initiëren en deelnemen aan verschillende belangrijke Europese projecten op het gebied van elektrische mobiliteit, zoals ENEVATE, I-CVUE, EAFO, proEME, eMaaS, FREVUE en eGLM.

 

We hebben een eigen team van 7 mensen, enthousiast, flexibel en prestatie gericht. Daarnaast maken we geregeld gebruik van externe specialisten uit binnen- en buitenland.

 

We zoeken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die samen met ons wil werken aan duurzame mobiliteit en zichzelf herkent in het volgende profiel:

 • Een afgeronde Bachelor of Master opleiding met enkele jaren werkervaring (in de sector);
 • De werkzaamheden kunnen gelinkt zijn aan verschillende studieachtergronden, zoals bijvoorbeeld (Technische) Bedrijfskundige, International Business Administratie, MER, Commerciële Economie, Bestuurskunde, Logistiek, etc.;
 • Capabel om zowel inhoudelijk als managerial deel te nemen aan projecten, je kunt theorie en praktijk scheiden maar daarbij ook vakinhoudelijk je input leveren;
 • Voorkeur voor mensen met ervaring in project management en business development;
 • Affiniteit met duurzaamheid & mobiliteit, basiskennis van elektrische aandrijftechnologie en laadinfrastructuur is een pré;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, beheersing van de Duitse taal is een pré;
 • Enthousiast, gemotiveerd en leergierig. Je kunt eveneens goed zelfstandig werken en je bent bereid om met regelmaat binnen Europa te reizen.

We bieden

Een uitdagende baan binnen een compacte en dynamische organisatie. Prima primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden en de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je werkt (vaak in duo’s) samen met ervaren en ambitieuze collega’s aan de volgende type projecten:

 • Verduurzamen van zwaar transport / logistiek: van het formuleren van de ambitie tot het initiëren van project tot aan uiteindelijk de realisatie en uitvoeren van projecten;
 • Het in kaart brengen van alle ontwikkelingen rondom voertuigen op alternatieve brandstoffen in Europa;
 • Innovatieve laadinfrastructuur projecten (smart-grid, ultra fast charging);
 • Analyseren van (het effect van) beleid op de groei van e-mobility; haalbaarheidsstudies naar het verduurzamen van allerlei voertuigen.

 


Interesse?

 

Heb je interesse of heb je vragen, stuur dan een email met CV en je LinkedIn profiel naar Inge Weken, ingeweken@fier.net.


Consultant at FIER AUTOMOTIVE & MOBILITY (full time)

Do you enjoy working in the dynamic and innovative world of sustainable mobility? Do you enjoy being involved in sustainable mobility projects such as electric vehicles & charging infrastructure, inner-city distribution with electric trucks or projects around "smart grids"? Do you find it interesting to guide organizations to realize innovative solutions? Do you like to get results? If all of this appeals to you, we would like to hear your motivation to strengthen our team!

 

About FIER Automotive

 

FIER is a business development agency that has been active in the international automotive sector for more than twenty years. With a strong focus on electric mobility, FIER is involved in national and EU project development, consortium formation, market and feasibility studies, business planning and financing. Vehicle manufacturers, suppliers, retailers and public authorities are some of our customers.

 

Our work encompasses the integral field of e-mobility, including vehicle and components, charging infrastructure and new mobility concepts and services, such as the sharing of electric cars. Through our EU projects we have gained in-depth knowledge about incentive programs for the inclusion of electric vehicles. FIER is active in initiating and participating in various important European projects in the field of electric mobility, such as ENEVATE, I-CVUE, EAFO, proEME, eMaaS, FREVUE and eGLM.

We have our own team of 7 people, enthusiastic, flexible and performance oriented. In addition, we regularly use external specialists from home and abroad.

 

We are looking for

We are looking for an enthusiastic colleague who wants to work with us on sustainable mobility and recognizes himself in the following profile:

 

 • A completed Bachelor or Master degree with several years of work experience (in the sector);
 • The activities can be linked to different study backgrounds, such as (Technical) Business Administration, International Business Administration, EIA, Commercial Economics, Public Administration, Logistics, etc.;
 • Capable of participating in projects in terms of content as well as managerial, you can separate theory and practice, but you can also provide your input in terms of content;
 • Preference for people with experience in project management and business development;
 • Affinity with sustainability & mobility, basic knowledge of electric drive technology and charging infrastructure is an advantage;
 • Good command of the Dutch and English language, command of the German language is an advantage;
 • Enthusiastic, motivated and eager to learn. You can also work independently well and you are willing to travel within Europe on a regular basis.

 

 

We offer

A challenging job within a compact and dynamic organization. Excellent primary and secondary employment conditions and the space to further develop yourself. You work (often in pairs) with experienced and ambitious colleagues on the following types of projects:

 

 • Making heavy transport / logistics more sustainable: from formulating the ambition to initiating a project to finally realizing and implementing projects;
 • Mapping out all developments around alternative fuel vehicles in Europe;
 • Innovative charging infrastructure projects (smart grid, ultra-fast charging);
 • Analyzing (the effect of) policy on the growth of e-mobility; feasibility studies into the sustainability of all kinds of vehicles.

 


Interested?

 

Are you interested or do you have any questions, please send an email with resume and your LinkedIn profile to Inge Weken, ingeweken@fier.net